Uitnodiging

Voor het bijwonen van een Jaarvergadering van de SV kronenberg op Maandag 25 maart 2019

Aanvang 20:00 uur in de kantine van het sv – gebouw

 

AGENDA

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 12 maart 2018

4. Jaarverslagen van de afdelingen

5. Financieel jaarverslag 2018

6. Begroting 2019

7. Contributie 2019 - 2020

8. Bestuursverkiezing

Volgens het rooster is H. Selen aftredend.

Hij stelt zich herkiesbaar.

Overige kandidaatstellingen dienen door tenminste drie leden ondertekend, tenminste 24 uur voor aanvang der vergadering, bij de secretaris te zijn ingediend.

De functie penning meester is vacant

kandidaatstellingen dienen door tenminste drie leden ondertekend, tenminste 24 uur voor aanvang der vergadering, bij de secretaris te zijn ingediend.

9. Project A.E.D.

10. Rondvraag

11. Sluiting