Set Point 2 - Set Up 6 : 0 - 4 (20-25, 14-25, 21-25, 17-25).

Set Point 1 - Revoc/VCB 1 : 3 - 1 (25-18, 25-17, 25-19, 23-25).

Set Point 1 - VC Peelpush 2 : 3 - 1 (23-25, 25-11, 25-20, 25-9).

Civitas 4 - Set Point 2 : 1 - 3 (9-25, 16-25, 12-25, 25-23).

Set Point 1 - VC Trivia 1 : 3 - 1 (25-16, 25-18, 25-21, 13-25).

Set Point 1 - VC Trivia 2 : 3 - 2 (17-25, 25-21, 25-15, 18-25, 15-12).

Athos 1 - Set Point 1 : 2 – 3 (25-23, 25-20, 21-25, 18-25, 6-15).

Set Point 2 - Active Rooy 2 : 1 - 3 (17-25, 25-16, 18-25, 18-25).

Tupos 2 - Set Point 1 : 3 - 1 (18-25, 25-14, 25-14, 25-15).

Accretos 4 - Set Point 1 : 3 - 1 (25-21, 16-25, 26-24, 25-19).

Subcategorieën