Revoc/VCB 1 - Set Point 1 : 1 - 3 (18-25, 26-24, 23-25, 22-25).