Revoc - Set Point : 3 - 1 (25-21, 25-17, 25-20, 23-25).