Revoc/VCB 3 - Set Point 2 : 1 - 3 (18-25, 27-25, 12-25, 11-25).